Bestyrelsen


Kirkegården bestyres og ledes af en kirkegårdsbestyrelse på 9 medlemmer. Hørsholm, Rungsted og Kokkedal Menighedsråd udpeger blandt rådenes valgte medlemmer hver henholdsvis 4, 2 og 2 medlemmer (i alt 8) til bestyrelsen. Fredensborg Provstiudvalg udpeger det 9. medlem blandt præsterne i Hørsholm, Rungsted og Kokkedal pastorater.

Bestyrelsens medlemmer

Karsten Aakerlund, Hørsholm menighedsråd, næstformand
Ulla Hornstrup-Christensen, Hørsholm menighedsråd, kasserer,  kapeludvalg-kulturudvalg
Anelise Castenskiold Hørsholm menighedsråd, kapeludvalg/kulturudvalg
Edel Vinding Søndergaard, Hørsholm menighedsråd, kapeludvalg-kulturudvalg
Asbjørn Asbjørnson, Rungsted menighedsråd, kapeludvalg-kulturudvalg
Erling Højsgaard, Rungsted menighedsråd, bestyrelsesformand, byggeudvalg
Jørgen Liljehult-Kristensen, Kokkedal menighedsråd, kontaktperson, byggeudvalg
Kirsten Thrane, Kokkedal menighedsråd, kulturudvalg
Kirsten Weile, Rungsted pastorat, kapeludvalg
Eddy Hasfeldt, medarbejderrepræsentant
Kirkegårdsleder Christian Spure Hansen, byggeudvalg, kulturudvalg, kapeludvalg

 

Bestyrelsens vedtægter

15. april 2015

V E D T Æ G T
for
Bestyrelsen for Hørsholm Kirkegård,

Fredensborg provsti,
Hørsholm kommune,
HELSINGØR STIFT

§ 1 Kirkegården ejes af Hørsholm Kirke.
§ 2
 1. Kirkegården bestyres og ledes af en kirkegårdsbestyrelse på 9 medlemmer.
  Bestyrelsen vælges således:
  Hørsholm, Rungsted og Kokkedal menighedsråd udpeger blandt rådenes valgte medlemmer hver henholdsvis 4, 2 og 2 medlemmer (i alt 8) til bestyrelsen.
  Fredensborg Provstiudvalg udpeger det 9. medlem blandt præsterne i Hørsholm, Rungsted og Kokkedal pastorater.
  Endvidere indgår Kirkegårdslederen og en valgt medarbejderrepræsentant.
  De sidste 3, præsten, kirkegårdslederen og medarbejderrepræsentanten, er uden stemmeret.

  Valgene finder sted på menighedsrådenes konstituerende møder og gælder for hele valgperioden.

  Kirkegårdsbestyrelsen udformer kirkegårdsvedtægten (Vedtægt for Hørsholm Kirkegård) til godkendelse i de 3 menighedsråd og provstiudvalget.

  Kirkegårdsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der tilstilles menighedsrådene til orientering.
 2. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirkegården ansatte kirkegårdsleder under ansvar overfor kirkegårdsbestyrelsen i overensstemmelse med ”Regulativ for kirkegårdslederstillingen” eller ”Ansættelsespapir for kirkegårdsledere” og bestemmelserne i kirkegårdsvedtægten.
 3. Tilsyn med kirkegårdens drift påhviler kirkegårdsbestyrelsen. Kirkegårdsbestyrelsen kan udpege en kirkegårdsværge i overensstemmelse med vedtægten for kirkegårdsværger.
 4. Hørsholm Kirkegårds økonomi er en integreret del af Hørsholm Sogns budget og regnskab og følger de til enhver tid gældende regler for kirkekassers budgetter og regnskab. Hørsholm Kirkegårds kvartals- og årsregnskab vedlægges som et biregnskab til kvartals- og årsregnskaber for Hørsholm Sogn og indkorporeres i disse.
 5. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til kirkegårdsbestyrelsen.
§ 4 Kan der ikke opnås enighed om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt, sendes sagen til afgørelse i Kirkeministeriet.
§ 5 Vedtægtsændringer kan ske efter indstilling fra et af de i § 2 nævnte menighedsråd til Kirkegårdsbestyrelsen og skal efterfølgende godkendes af de øvrige to menighedsråd og Kirkeministeriet.
-----0-----
Med approbation af denne vedtægt bortfalder eventuelle tidligere vedtægter for Bestyrelsen for Hørsholm Kirkegård.